محمدیح., داوری نژادغ. و خضریم. (2017) “تأثیرکاربرد توأم ترکیبات کلسیم‌دار و پلی‌آمین‌های آزاد در زمان‌های مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم "احمدآقایی"”, علوم باغبانی, 30(4), صص 733-742. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.47892.