داوری نژادغ., تقی زادهس. ف. و اصیلیج. (2017) “تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller)”, علوم باغبانی, 31(1), صص 158-166. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.47986.