برزگرر., هوشمندس. و پیوستغ. (2015) “بررسی روابط بین عملکرد بذر و برخی از صفات میوه در توده‌های کدو خورشتی ایران (Cucurbita pepo L.)”, علوم باغبانی, 29(1), صص 142-149. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.48446.