عابدی قشلاقیا., ربیعیو., قاسمیم., فتاحی مقدمج. و رضویف. (2017) “بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری”, علوم باغبانی, 31(2), صص 412-424. doi: 10.22067/jhorts4.v0i0.58587.