قاسمیک., عمادیس. م. و قاسمیی. (2017) “تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر اجزای عملکرد و عناصر معدنی کلم بروکلی (Brassica oleracea var. italica) در شرایط کشت بدون خاک”, علوم باغبانی, 31(4), صص 694-704. doi: 10.22067/jhorts4.v31i4.58860.