موسویس. م., چهرازیم. و خالقیا. (2017) “تأثیر سطوح مختلف کم‌آبی بر برخی صفات بیوشیمیایی دو گونه گل جعفری آفریقایی و فرانسوی”, علوم باغبانی, 31(3), صص 590-598. doi: 10.22067/jhorts4.v31i3.59172.