جوانی. و نظری دلجوم. ج. (2018) “پارامترهای رشدی، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه¬ای تحت تأثیر نسبت¬های مختلف پتاسیم به کلسیم محلول غذایی در سیستم بدون خاک”, علوم باغبانی, 32(3), صص 383-391. doi: 10.22067/jhorts4.v32i3.60489.