ایمانیع. و ارشدم. (2019) “تأثیر کود نیتروژن و کود زیستی فسفات بارور2 روی برخی ویژگی‌های پیاز رقم آذرشهر در منطقه ملکان”, علوم باغبانی, 33(1), صص 13-28. doi: 10.22067/jhorts4.v33i1.63704.