دیانتیم., حمیداوغلیی. و الفتی چیرانیج. (2018) “تلاقی رقم تجارتی آیلار با لاین¬های منتخب والدینی خیار و ارزیابی نتاج آنها”, علوم باغبانی, 32(3), صص 451-458. doi: 10.22067/jhorts4.v32i3.67171.