رحیمیانا., اثنی عشریم. و ساری خانیح. (2019) “واکنش¬های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توت‌فرنگی تحت تأثیر عصاره جلبک دریایی در شرایط کمبود آهن”, علوم باغبانی, 33(1), صص 101-111. doi: 10.22067/jhorts4.v33i1.67812.