مهدوی فردم., رضایینژادع. و موسوی فردص. (2018) “تأثیر شدت نور بر خصوصیات مورفو-فیزیولوژیک و گل‌دهی جعفری آفریقایی و فرانسوی در کشت دیرهنگام”, علوم باغبانی, 32(2), صص 311-325. doi: 10.22067/jhorts4.v32i2.68129.