تاج آبادی پورع., فتاحی مقدمم. ر., زمانیذ. ا., نصیبیف. و حکم آبادیح. (2018) “بررسی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پسته رقم احمدآقایی روی ژنوتیپ‌های پایه متحمل و حساس به سرما در شرایط تنش یخ¬زدگی”, علوم باغبانی, 32(3), صص 471-484. doi: 10.22067/jhorts4.v32i3.69529.