سادات فریزنیم., خزاعیح. و گزانچیانغ. (2019) “تأثیر اختلاط مقادیر مختلف کمپوست پسماند شهری با خاک بر خصوصیات ریشه چمن تال فسکیو (arundinaceae Schreb. Festuca) در شرایط تنش رطوبتی”, علوم باغبانی, 33(1), صص 155-167. doi: 10.22067/jhorts4.v33i1.74279.