سعیدنژادا. و رضوانی مقدمپ. (2011) “ارزیابی اثر مصرف کمپوست، ورمی کمپوست و کودهای دامی روی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum)”, علوم باغبانی, 24(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i2.7987.