روح اللهیا. و کافیم. (2011) “ارزیابی دو روش اندازه گیری اندام زیرزمینی چمن پوآ ((Poa pratensis cv.Barimpala تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد و تیمارهای آبیاری”, علوم باغبانی, 24(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i2.7989.