دیالمیح. و محبیع. (2011) “اثر کاربرد گوگرد به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس و کود دامی بر میزان عناصر غذایی برگ و شاخص های رشد رویشی نهال های خرما رقم برحی”, علوم باغبانی, 24(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1389i2.7997.