عباسیم., ذاکرینع. و حیدریم. (2011) “اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera indica L.)”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9731.