ملاولیم., بلندنظرص. و طباطباییس. (2011) “تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی”, علوم باغبانی, 25(1). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i1.9755.