صیفیس., نعمتیس. ح., شورم. و عابدیب. (2011) “بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین”, علوم باغبانی, 25(2). doi: 10.22067/jhorts4.v1390i0.9990.