[1]
خزاعیخ. و ارشدیا., “بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد”, jhorts4, ج 22, ش 2, آوریل 2009.