[1]
رسولین. R., روستاح., و شمشیریم., “بررسی اثر فرم نیتروژن بر عکس العمل لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris cv. Alpha) نسبت به تیمار NaHCO3 در کشت هیدروپونیک”, jhorts4, ج 25, ش 4, مارس 2012.