[1]
بهروزیر., فارسیم., جعفرین., و شیخ پور آهندانیم., “تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida)”, jhorts4, ج 26, ش 1, 1.