[1]
دارابید., بابالارب., کاشیک., و خدادادیخ., “آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج”, jhorts4, ج 23, ش 1, اکتبر 2009.