[1]
احرارا., دلشادد., و بابالارب., “بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانه‌ای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب”, jhorts4, ج 23, ش 1, اکتبر 2009.