[1]
ملکانیس., گلچینا., و شفیعیس., “تاثیرکم آبیاری، سطوح نیتروژن و اندازه سوخ بر عملکرد بذر و ويژگي¬های زايشی پياز رقم قولی قصه”, jhorts4, ج 33, ش 1, صص 1-11, ژوئن 2019.