[1]
رضائی چیانها., زهتاب سلماسیس., پیرزادع., و رحیمیا., “اثر محلول پاشی عناصر ریز مغذی آهن، روی و منگنز بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن دانه همیشه بهار (L. Calendula officinalis)”, jhorts4, ج 29, ش 1, صص 95-102, فوریه 2015.