[1]
باقریم. ح. و روستاح. ر., “اثر نوع نیتروژن و سطوح اکسیژن در محلول غذایی بر رشد و برخی عناصر پرمصرف کاهو (Lactuca sativa cv. Great leak) در کشت هیدروپونیک”, jhorts4, ج 27, ش 2, صص 148-157, آگوست 2013.