[1]
یوسفیم., طباطباییس. ج., حاجیلوج., و مهنان., “تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا”, jhorts4, ج 27, ش 2, صص 178-184, آگوست 2013.