[1]
جلیلیج., جلیلیخ., و سهرابیه., “امکان افزایش دور آبیاری بدون کاهش رشد رویشی نهال‌های رز با اعمال پلیمر سوپرجاذب Trawat A200 در یک منطقه نیمه خشک”, jhorts4, ج 27, ش 2, صص 185-192, آگوست 2013.