[1]
کریمی علویجهم., عبادیع., موسویا., و سلامیع., “بررسی تغیییرات آنزیم‌های کاتالاز و پراکسیداز و پروتئین کل در پاسخ به تنش سرما در برخی ارقام انگور”, jhorts4, ج 29, ش 1, صص 103-110, فوریه 2015.