[1]
مردیم., “کاربرد نشانگرهای ریزماهواره جهت شناسایی و ثبت ارقام گردو”, jhorts4, ج 28, ش 4, صص 584-593, نوامبر 2014.