[1]
اردکانیا., داوری‌نژادغ., و عزیزیم., “بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus armeniaca L.) رقم "لاسگردی"”, jhorts4, ج 27, ش 3, صص 326-334, سپتامبر 2013.