[1]
مولائیس., سلیمانیع., و زین العابدینیم., “ارزیابی خصوصیات کمی و کیفی برخی از ارقام زردآلو در شهرستان زنجان”, jhorts4, ج 30, ش 1, صص 35-48, دسامبر 2015.