[1]
ظفریف., امیریم. ا., و وطن پور ازغندیع., “واکنش فیزیولوژیکی گلابی درگزی(Pyrus Communis cv. Dargazi) به تنش شوری (کلرید سدیم) در شرایط درون شیشه ای”, jhorts4, ج 28, ش 4, صص 594-599, نوامبر 2014.