[1]
نعمتی دربندیه., عزیزیم., محمدیس., و کریم‌پورس., “بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.)”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 411-417, ژانویه 2014.