[1]
غنیع., نعمتیس. ح., عزیزیم., سحرخیزم. ج., و فارسیم., “بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت‌های نعنای خوراکی (Mentha spicata L.)”, jhorts4, ج 27, ش 4, صص 433-443, ژانویه 2014.