[1]
گلعینب., ربیعیو., میرعباسیف., فیفاییر., و حلاجی ثانیم. ف., “بررسی تأثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ‌‌های مرکبات”, jhorts4, ج 29, ش 3, صص 416-425, جولای 2015.