[1]
جابریم., برادرانر., موسویس. غ., و اقحوانی شجریم., “مطالعه اثر کودهای زیستی و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.)”, jhorts4, ج 29, ش 3, صص 426-434, جولای 2015.