[1]
گردکانهم., “تاثیر نوع و غلظت تنظیمکنندههای رشد و نوع ریزنمونه بر کالوسزائی ارقام مختلف توتفرنگی (Fragaria ananassa Duch.)”, jhorts4, ج 28, ش 1, صص 87-95, می 2014.