[1]
نظری ممقانیح. و طباطبائیس. ج., “اثر اوره و نیکل بر رشد، غلظت نیترات و عناصر معدنی کاهو رقم سیاهو در آبکشت”, jhorts4, ج 30, ش 1, صص 69-79, دسامبر 2015.