[1]
طباطباییس. ع. و شاکریا., “تأثیر تراکم بوته و کود نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد دانه، میزان و عملکرد اسانس گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.)”, jhorts4, ج 30, ش 4, صص 651-660, دسامبر 2016.