[1]
ایران خواهس., گنجعلیع., لاهوتیم., و مشرقیم., “بررسی تأثیر باکتری Pseudomonas putida و قارچ Glomus intraradices بر برخی صفات مورفولوژی و بیوشیمیایی گیاه شنبلیله L). Trigonella foenum-graecum)”, jhorts4, ج 30, ش 1, صص 112-121, دسامبر 2015.