[1]
رحمن‌پورآذرم., طباطباییس. ج., و بلندنظرص., “تأثیر تزریق دی‌اکسیدکربن به محیط ریشه بر رشد و تجمع نیترات در دو رقم کاهوی پیچ و فر ((Lactuca sativa L. cv. Capitata and Sativa”, jhorts4, ج 28, ش 3, صص 295-302, دسامبر 2014.