[1]
عزیزیه., رضوانی مقدمپ., پارسام., خراسانیر., و شورم., “تأثیر کودهای گاوی، نیتروژن، فسفر و وزن بنه بر شاخص¬های عملکرد گل حسرت (Colchicum kotschyi Boiss.)”, jhorts4, ج 32, ش 3, صص 359-370, آگوست 2018.