[1]
داوری‌نژادغ., عارفخانیس., عزیزیم., و زارعیم., “بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت”, jhorts4, ج 28, ش 4, صص 464-478, مارس 2015.