[1]
محسنی آذرم., توحیدفرم., و وحدتیک., “آنالیز توالی های کد شونده ژن های GAI و PIP2 گردو و مقایسه آن با سایر گیاهان در شرایط in silico”, jhorts4, ج 30, ش 3, صص 480-490, می 2016.