[1]
میریس. م., سالاریم., و احمدپورا., “تعیین زمان برداشت و عمر انبارمانی مناسب میوه نارنگی کینو در شهرستان جیرفت”, jhorts4, ج 31, ش 3, صص 483-491, اکتبر 2017.