[1]
محمدیح., داوری نژادغ., و خضریم., “تأثیرکاربرد توأم ترکیبات کلسیم‌دار و پلی‌آمین‌های آزاد در زمان‌های مختلف رشدی بر برخی مشکلات فیزیولوژیکی و عملکرد پسته رقم "احمدآقایی"”, jhorts4, ج 30, ش 4, صص 733-742, ژانویه 2017.