[1]
داوری نژادغ., تقی زادهس. ف., و اصیلیج., “تاثیر حلال‌های مختلف بر میزان ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه عناب (Ziziphus jujube Miller)”, jhorts4, ج 31, ش 1, صص 158-166, فوریه 2017.