[1]
برزگرر., هوشمندس., و پیوستغ., “بررسی روابط بین عملکرد بذر و برخی از صفات میوه در توده‌های کدو خورشتی ایران (Cucurbita pepo L.)”, jhorts4, ج 29, ش 1, صص 142-149, جولای 2015.